ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМА ИЛИ ПР МАТЕРИАЛ

Чл.1. Настоящите общи условия регламентират приемането и публикуването на реклами и статии /ПР материали/ в изданията на К и П Адвъртайзинг ЕООД и са задължителни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.2. По смисъла на общите условия, изброените по-долу понятия са използвани със следното значение:

  • Под реклама се разбира всеки текстов или графичен материал, публикуван в изданията на К и П Адвъртайзинг ЕООД, съдържащ информация относно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и имащ за цел да съдейства за популяризирането на продукт или услуга, с което да предизвика ефект, желан от рекламодателя.
  • Рекламни материали са всички видове електронни носители на информация, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя.
  • Всяка рекламна форма, предадена на К и П Адвъртайзинг ЕООД, трябва да бъде вярна и благоприлична. Отговорността за съдържанието на заявената реклама и съответно за текста в изображението й е на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
  • ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност и за притежаването на авторско право и други защитени права относно рекламата.

Чл.3. Отношенията между К и П Адвъртайзинг ЕООД и рекламодателите /ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ/, желаещи да публикуват реклама или ПР материал в книжно издание и/или сайт, се уреждат възоснова на писмен договор между страните или писмена заявка/ потвърждение, от което се счита, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удостоверява съгласието си за публикуване на реклама или ПР материал в съответното издание.

  • Цената за публикацията на реклама или ПР материал в съответните издания се определя от К и П Адвъртайзинг ЕООД.
  • К и П Адвъртайзинг ЕООД има право да откаже сключване на договор или заявка за реклама по собствена преценка.

Чл.4. При противоречие между настоящите общи условия и предвиденото в договора между страните или заявката, предимство има договорът или заявката. В определени случаи/когато няма подписан договор между двете страни или в случай на единична публикация/ по преценка на К и П Адвъртайзинг ЕООД   отношенията с рекламодателя се уреждат възоснова само на изготвена оферта, изпратена от едната до другата страна по електронна поща или факс.

Чл.5. Всички промени в настоящите Общи условия се публикуват на сайта на списание Дестинация България – www.destinationbulgaria.bg.