Туризмът – фактор без алтернатива за социализацията на българските деца и младежи

доц. д-р Йордан Йорданов

Не само заради моментната ситуация, а просто за отглеждането на здрави и родолюбиви нови генерации българи е нужно с тревога да отчетем падението на общественото отношение към една сфера с десетилетни позитивни традиции, наречена Туризъм за деца и младежи. В началото на 2022 г. нашето общество има нужда от дебат и активизиране на всички граждански и държавни структури, заинтересовани от цялостна промяна в отношението на държавата към образователната система като цяло, както и към формите за приобщаване на подрастващите към общуване с уникалната ни природа, с истинската българска история и литература, с традициите и обичаите, занаятите и празничните обреди, онаследени от предците на автентичната Българщина. Физическата и екологична култура са другата, неизменна част от тази палитра от възможности, които може да предостави на децата и младежите на България секторът на Детския и младежки туризъм.
Реализирането на Програми за Ваканционен туризъм за ученици от началния, средния и горния курс в системата на днешното българско образование съществуват и към момента под различни форми, благодарение на усърдието на профилирани туроператорски и агентски фирми, общински и регионални сдружения, организиращи ваканционни програми с разнообразни и вдъхновяващи преживявания за ограничен брой деца и младежи. Може ли всичко да продължи така, че нашето общество да не може да осигури „Глътка туризъм за всяко българско дете“?
Продължението на промените като намерение, конкретно в сектора на Детския и младежки туризъм, е без алтернатива, ако не искаме ускореното приключване на съществуващата ситуация, вкл. и демографския спад, създаващи предпоставки за самозаличаването ни в недалечно бъдеще. В този момент, заради сериозността на проблемите, особено важна е ролята на медиите и техния диалог с гражданите и институциите. Инициирането на интервюта по темата, кръгли маси, конференции и консултации с експерти по пробламатиката ще бъде важна стъпка в нужната посока за многоаспектен анализ на ситуацията в сектора и възможните мерки или приоритети, с които да се формират целите и задачите, средствата за тяхното постигане и партньорските ангажименти на държавните и граждански организации за преодоляване на трудностите. Очевидна е и нуждата от преразглеждане на нормативната уредба и ускорено законодателно и административно-организационно подпомагане на процеса по изграждане на нов Национален комплекс за Детски и Младежки туризъм.
Разглеждан като вид социален туризъм, този сектор винаги е имал и има и днес неосребрен ресурсен потенциал за развитие на международни форми за целогодишен събитиен, приключенски, спортен, хоби и оздравителен профил от програми за деца и юноши във ваканционните периоди, от страните от ЕС, Балканите и други заинтересовани държави. Стартирането час по-скоро на този дебат и приобщаването към него на представители на различни институции ще отговори на естествената нужда или възможност за ваканционна програма за всяко българско дете, в т.ч. и за стотиците хиляди родени и живеещи през последните 30 години българчета зад граница. Това е кауза без алтернатива, „За да я има България и утре“.