Приобщаването на нашите деца към родната природа, културни традиции и българознанието

Детелина Денчева

В ситуация на сериозни и постоянни пандемични рестрикции, социални ограничения в учебната среда и корупционни практики, българските деца и младежи реално са лишени от организирани масови спортно-възстановителни и културно-туристически /местни и регионални/ мероприятия, туристически походи, експедиции и лагери.
Тези условия и липси дават своето отрицателно отражение на физическото им здраве и активност, на нервно-психическото им състояние, на емоционалната им устойчивост и увеличаване на проявите на агресия, на усещането за изолираност и отчуждение не само от нормалната им младежка среда, но и от обществото като цяло. Липсата на физическа активност, доведена до своята абсурдност – час по физическо пред компютъра!!, на намалени до минимум социални контакти, липса на досег с природата и нейната тонизираща за човека енергия, води до рязкото увеличаване на депресивните им състояния и е предпоставка на значително по-слабите резултати в учебната дейност, регистрирани по различни начини. Забравяйки, че Движението е живот, а застоят – смърт, ние умъртвяваме човешкия си Дух и мотивацията ни за развитие и познание. Със сигурност, не това искаме за нашите деца и подрастващите, защото те са нашето бъдеще и продължение!
„Опознай родината си, за да я обикнеш!” – това разбиране на патриарха на българската литература Иван Вазов и на видния писател и общественик Алеко Константинов и масовото му популяризиране доведе до създаването на организираното туристическо движение в България преди 127 г., което се явява една от най-старите обществени организации. Родолюбието на българите от всички епохи винаги е било ценност, която, като всяка ценност, се възпитава, сплотява духовно и прави силна общността. Познавайки красивата природа и вълнуващата героична история на България, човек не може да не обикне родната си страна по същия начин, по който познава и обича родната си майка, която му дава топлота и сигурност.
Природните и географски забележителности са лесни за възприемане от човека и свързването му с тях на естетическо и емоционално ниво. Не така обаче стои въпросът с осъзнатото патриотично отношение, базирано на доброто познаване на историческото минало. Днес, за съжаление, за разлика от други държави, българското историческо образование е непълноценно и жестоко манипулирано, поради съществуването на нови геополитически връзки и налагането на политкоректно говорене, целящо „заличаването на местния спомен”. Това води до ерозиране на националното самосъзнание и самочувствие, както и директно до процес на отродяване и денационализация.
През 2021 г. излзе Помагало за деца и възрастни „Лоното на европейската цивилизация, оформило предисторическите времена” със съставител Детелина Денчева. Неговата поява е осъществена със съдействието и под егидата на Международната Академия по Българознание, Иновации и Култура /МАБИК/ и Института на свободните изследователи „Хистореон”. Книгата има за цел по-широкото представяне и популяризиране на уникални и особено значими артефакти, археологически обекти, исторически факти, събития и личности с доказан принос и влияние в развитието на българската и европейската цивилизация през вековете. Книгата-помагало в една кратка научно-популярна форма представя научните резултати и изводите на многобройните изследователни, историци и популяризатори на българската древност на основата на използвания от тях интрадисциплинарен подход.
На текущите в момента „деформации”/фалшификации в историята ни, на фрапиращите „нелепости” и фрапиращите „липси” трябва да бъде противопоставена Истината.
Всички тези обективни фактори налагат необходимостта от активни инициативи за създаване на Програми за Ваканционен туризъм за ученици с масов характер. Те биха намалили осезателно острите негативни страни и натрупването на ежедневен стрес сред тях, биха повлияли оздравително на физическото им състояние и мотивирало тяхната познавателна активност и способност.
Към днешна дата на вниманието на Министерството на туризма, Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката, местните власти в курортните общини, НПО-та и туроператори е представен подобен Проект за обсъждане относно Активиране на условията за развитие на спортно-оздравителните форми на Детския и младежки туризъм в България, изработен и предложен от инициативна група от проф. Б. Димитрова, доц. Й. Йорданов, проф. Б. Бончев. Без да се спирам подробно на него, бих искала да изтъкна неговата главна цел, а тя е преодоляване на безразличието на обществото към условията и средата, в която живеят нашите деца – бъдещето на България. Основната цел на Проекта е подобряването на социализацията на подрастващите и тяхното здраве чрез възможностите на различните форми на младежки туризъм – индивидуален, групов, семеен или тематично организиран. Формите на организация могат и трябва да бъдат различни и диференцирани за различните групи учащи се от основното и средното образование. Важното е те да бъдат преди всичко полезни и да имат свой принос от познавателен и ценностен характер. Тук имат място различните и атрактивни патриотично-възпитателни и познавателни видове активен туризъм, походи, лагери, експедиции и пътешествия за физическото и духовно развитие на децата и младежите, подпомагани чрез виртуални пътеводители и паралелни дигитални и реални препоръчителни тематични маршрути.
Патриотичното възпитание не е отживелица. За разлика от нас, всички държави без изключение култивират патриотични чувства у младите граждани на своите страни от най-ранна училищна възраст. Съчетаването на различни видове атрактивни дейности на активен младежки туризъм с патриотичното възпитание е не само възможно, то е необходимо като фактор от национално значение.
Българските младежи, нашите деца, заслужават да бъдат подпомагани в тяхното образование, личностно и ценностно израстване не само чрез географски Туристически пътеводители, но и чрез реални Помагала и виртуални Исторически пътеводители в древната ни и величава българска история. Тази форма на туристическа дейност, съчетана с Исторически пътеводители, е едно ново предизвикателство, което си струва да бъде посрещнато, защото както утвърждава титанът на българското Възраждане Г. С. Раковски „Любовта към Родината превъзхожда всички световни добрини”.